98

Wat is MST?

Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen 10 en 19 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, wangedrag op school of regelmatig spijbelen. Of drugsgebruik of overmatig gamen. Deze problemen komen voor op meerdere ‘levensgebieden’ van de jongere: thuis, op school, bij vrienden of op straat. De situatie is vaak al zo uit de hand gelopen dat uithuisplaatsing dreigt. Bijvoorbeeld in (gesloten) jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting.

Intensieve begeleiding

MST is een bewezen effectieve behandeling die deze jongeren en hun gezinnen weer een positief toekomstperspectief biedt. De behandeling vindt plaats in de thuissituatie. Voor een periode van gemiddeld 4 tot 5 maanden komt de MST-behandelaar meerdere keren per week langs. Het MST-team is daarnaast de hele periode 24/7 beschikbaar, zodat ook hulp geboden kan worden in avonden en weekenden.

Alle levensgebieden worden betrokken

Het hele gezin wordt bij de behandeling betrokken. En ook iedereen die belangrijk is voor de jongere en voor de opvoeders. Elk kind leeft immers in verschillende ‘werelden’ (thuis, school, vrienden, hobby’s) die allemaal invloed hebben op zijn, haar of hen gedrag. We onderzoeken samen waar de knelpunten ontstaan. En we stellen haalbare doelen met meetbare resultaten. Alle betrokkenen leren nieuwe vaardigheden om moeilijke situaties in de toekomst samen op te kunnen lossen.

Uithuisplaatsing en schooluitval voorkomen

Zo zorgt MST ervoor dat de jongere thuis kan blijven wonen en het gezin weer grip heeft op de situatie. Schooluitval en crimineel gedrag maken plaats voor beter functioneren op school en een positieve vrijetijdsbesteding. Onderzoek laat zien dat 9 van de 10 behandelingen succesvol wordt afgesloten. En dat bij 93% van de gezinnen uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort. Ook als de jongere zelf niet wil meewerken aan de behandeling.

Voor wie is Multisysteem Therapie geschikt?

Multisysteem Therapie is bedoeld voor gezinnen met één of meerdere kinderen die ernstige gedragsproblemen vertonen. Voorbeelden hiervan zijn fysieke agressie, verbale agressie, het plegen van delicten, weglopen, intimideren, middelenmisbruik of omgang met verkeerde vrienden. Het grensoverschrijdende probleemgedrag komt voor op meerdere levensgebieden van de jongere, zoals thuis, op school of op straat. Soms mondt het uit in criminaliteit, zoals dealen, diefstal en vandalisme.

 

Het gedrag van deze jongeren is erg moeilijk voor hun omgeving. Ouders en opvoeders weten niet wat ze met hun kind aan moeten. Broers en zussen voelen zich onveilig. En op school vallen ze uit. Als er niet wordt ingegrepen, staat de toekomst van de jongere op het spel. Dan dreigt opname in de gesloten of open jeugdzorg of in een justitiële jeugdinrichting.

Voor jongeren en gezinnen met specifieke problemen, zijn er verschillende varianten van Multisysteem therapie. Hierover lees je meer onder ‘MST-varianten in Nederland’.

 

Gedragswetenschapper jeugdreclassering:

“MST is het enige programma dat wij zijn tegengekomen dat daadwerkelijk doet wat het van tevoren belooft. En dat niet afhaakt als de jongere niet meewerkt.”

 

Wat is het doel van MST?

Het belangrijkste doel van MST is het verminderen van de ernstige gedragsproblemen van de jongere. En ervoor zorgen dat het gezin en de sociale omgeving in staat zijn om toekomstige problemen samen op te lossen. Hierdoor kan de jongere thuis (blijven) wonen en wordt uithuisplaatsing voorkomen of verkort. Ook schooluitval wordt voorkomen. En eventuele verslavingen (drugs, gamen, gokken, internet) worden verminderd. Zodat deze het dagelijkse functioneren niet meer nadelig beïnvloeden.

 

Naast deze hoofddoelen heeft MST ook een aantal subdoelen. Lees er meer over bij Hoe werkt MST?

 

Wat maakt MST zo succesvol?

Het gezin en sociale netwerk veranderen mee

MST richt zich niet alleen op de jongere zelf. Multisysteem Therapie houdt in dat ook de sociale omgeving bij de behandeling wordt betrokken. Zoals de school, het gezin, vrienden, de sportclub en de buurt. Want al deze ‘systemen’ beïnvloeden de jongere. En ze beïnvloeden ook elkaar. Als vrienden drugs gebruiken, valt het niet mee om zelf clean te blijven. Slechte cijfers op school nodigen uit tot spijbelen. Daardoor worden criminele buurtgenoten interessant. En als ouders zelf in de knel komen, krijgt de jongere misschien onbedoeld meer vrijheid dan goed voor hem, haar of hen is. Meestal is het een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat de jongere ontspoort.

 

Multisysteem Therapie kijkt naar alle sociale systemen waar een jongere mee te maken heeft. Er worden duidelijke doelen gesteld. En het gedrag van de jongere staat daarin centraal. Zowel het gezin als mensen uit het sociale netwerk spelen een belangrijke rol bij de oplossing. Als we de omgeving van de jongere op een positieve manier veranderen, wordt hij, zij of hen vanuit alle kanten gestimuleerd om ook het gedrag aan te passen.

 

‘Whatever it takes’

MST haakt niet af als de jongere zelf niet meewerkt. Ook niet als de situatie zo complex is dat anderen opgeven. Een therapeut staat naast het gezin – en biedt begeleiding waar dat nodig is. Dat kan thuis zijn, maar ook op school of in de buurt. Samen met het gezin zoeken we naar duurzame oplossingen. Onder het motto ‘Whatever it takes’; we doen er alles aan om de jongere weer op het goede pad te krijgen.

 

Lees meer over deze aanpak bij Hoe werkt MST?

Meerdere MST-varianten in Nederland

De goede resultaten van MST hebben ertoe geleid dat Multisysteem Therapie varianten heeft ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Zo kunnen we de behandeling zo goed mogelijk op de jongere en zijn of haar omgeving laten aansluiten. Alle MST-behandelingen vinden volledig plaats in de thuissituatie.

 

Naast de reguliere vorm van MST, zoals hierboven omschreven, hebben de aanpassingen in het MST-programma tot de volgende varianten geleid:

 • MST-ID (Mild Intellectual Disability) bij een licht verstandelijke beperking
  MST-ID is een behandeling voor gezinnen waarin de jongere en/of een (of beide) ouder(s) een licht verstandelijke beperking heeft/hebben. MST-ID duurt gemiddeld 5 maanden.
 • MST-CAN (Child Abuse and Neglect)
  Deze vorm van Multisysteem Therapie richt zich op kinderen tussen 6 en 17 jaar die slachtoffer zijn van kindermishandeling of verwaarlozing. Bij MST-CAN hoeft geen sprake te zijn van gedragsproblemen. Wel van recent aantoonbare mishandeling of verwaarlozing. Alle gezinsleden worden ook bij deze variant betrokken bij de behandeling. Er is speciale aandacht voor de behandeling van trauma bij kind(eren) en/of ouderen indien nodig – en voor behandeling van middelenmisbruik. Een MST-CAN behandeling duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden.
 • MST-Psychiatrie
  MST-PSY wordt ingezet als er sprake is van zwaardere psychiatrische problematiek bij kinderen van 9 tot 18 jaar en/of hun ouders (inclusief suïcide en psychose).
 • MST-SA (Substance abuse)
  MST-SA is een gespecialiseerd team dat zich richt zich op jongeren tussen 10 en 19 jaar met zeer complexe verslavingsproblematiek, zoals een drugs-, alcohol- of gameverslaving. De behandeling duurt gemiddeld 4 tot 5 maanden.
 • MST-PSB (Problematic Sexual Behavior)
  MST-PSB richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. De behandeling duurt gemiddeld 5 tot 7 maanden.Resultaten MST behandelingen van 2022 in Nederland en België

 

MST-resultaten in een notendop

 • 95% woont thuis of op zichzelf (en is niet uithuisgeplaatst)
 • 82% zit op school of heeft dagbesteding
 • 95% van de jongeren vertoont geen delictgedrag (meer)

Erkende behandeling met gegarandeerd goede resultaten

MST is een wetenschappelijk bewezen methode (evidence based), gebouwd op een stevig kwaliteitssysteem en met duidelijke doelen. Alle resultaten worden nauwkeurig en objectief gemeten door het onafhankelijke onderzoeksbureau Praktikon. MST Nederland/België brengt de voortgang en resultaten van de behandeling nauwkeurig in kaart. Hierdoor weten we dat 9 van de 10 behandelingen succesvol wordt afgesloten. En dat in 95% van de gezinnen uithuisplaatsing wordt voorkomen of verkort.

 

MST is wereldwijd erkend als een van de meest effectieve programma’s voor deze doelgroep. Onder meer door Blueprints zelfs op het allerhoogste niveau. In Nederland is MST erkend in de Database Effectieve Jeugdinterventies en door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

 

Benieuwd of MST past in jouw gezin of organisatie? Start als opvoeder met MST thuis of start met MST in je organisatie.

 

     

 

 

 

 

 

Ook interessant:
Werken bij MST | Als gemeente werken met MST