0

MST Kwaliteitssysteem

Multisysteem Therapie is een bewezen effectieve behandelmethode die wereldwijd wordt aangeboden. MST onderscheidt zich van andere programma’s door het sterke kwaliteitssysteem. Hierdoor wordt de kwaliteit van alle MST-behandelingen gegarandeerd. En is de implementatie van MST op nieuwe locaties mogelijk – met behoud van kwaliteit en met de kenmerkende goede behandelresultaten en hoge slagingspercentages.

Het MST-kwaliteitssysteem betreft onder andere:

  • Een duidelijke beschrijving van de methodiek.
  • Gedegen aandacht voor implementatie op inhoudelijk- en organisatieniveau.
  • Voortdurende metingen naar modeltrouw (‘adherence’).
  • Doorlopende scholing van MST-therapeuten, MST-supervisors en MST-experts.
  • Concrete wekelijkse coaching op casuïstiek in supervisie en consultatie.
  • Meten en monitoren van alle behandelresultaten.
  • Goede ondersteuning voor aanbieders en therapeuten.
  • Voortdurende kwaliteitsverbetering naar aanleiding van monitoring en uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt het MST-kwaliteitssysteem?

Certificering en trainingen
MST werkt met een certificering voor aanbieders en therapeuten. De methodiek van Multisysteem Therapie is goed beschreven in het MST Handboek. Hierin worden de behandeltheorie en alle aspecten van de behandeling uitgelegd. De opleiding van nieuwe MST-therapeuten en -supervisoren begint met de uitgebreide MST Basisopleiding. Deze opleiding wordt verzorgd door MST Nederland/België. Succesvolle afronding van de opleiding leidt tot certificering van de therapeut. Dit is vereist om een MST-behandeling te mogen geven. Vier keer per jaar zijn er (verplichte) verdiepingstrainingen op maat voor het MST-team.

Voor supervisoren is er een voortgezette Supervisor opleiding. Voor managers is er een speciale training en begeleiding om te zorgen voor succesvolle implementatie van MST en borging in de organisatie.

Een MST-therapeut werkt nooit alleen. Samen met de andere therapeuten en supervisor in het team bespreekt hij, zij of hen wekelijks de voortgang en actiepunten bij de gezinnen. Een MST-expert geeft iedere week per casus inhoudelijk advies en zorgt ervoor dat de behandeling volgens de richtlijnen en succesvol wordt uitgevoerd.

Er is binnen MST veel aandacht voor opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. De opleidingen van MST zijn erkend bij de diverse beroepsverenigingen. MST heeft verder een uitgebreide internationale en nationale online database en een online bibliotheek met materialen die voortdurend worden aangevuld en vernieuwd.

Kwaliteitsbewaking MST

Ondersteuning door MST-Nederland/België

MST-Nederland/België is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van alle Nederlandse en Belgische MST behandelingen. Licenties worden alleen verstrekt of verlengd aan organisaties en aan therapeuten die aan alle kwaliteitseisen voldoen. Om ontwikkelingen gezamenlijk vorm te geven en de hoge kwaliteit van MST te kunnen bieden, wordt met MST Services samengewerkt. Daarnaast wordt er samengewerkt binnen het Europese MST netwerk.

MST-Nederland/België begeleidt zorgaanbieders bij de implementatie van MST en faciliteert organisaties bij het aanbieden van MST. Dit geldt voor reguliere MST-teams, evenals MST-teams die een specialisatie of een adaptatie van MST voor andere doelgroepen uitvoeren.

Daarnaast ondersteunt MST-Nederland/België organisaties die het zorgtraject ThuisBest uitvoeren. Daarbij wordt een MST-behandeling gecombineerd met een korte plaatsing van de jongere, met als doel de duur van de noodzakelijke plaatsing van de jongere te verkorten.

De ondersteuning en facilitering door MST-Nederland/België heeft betrekking op het implementatieproces, het organiseren van opleidingen en trainingen, het delen van expertise en coaching op casuïstiek, het monitoren van de resultaten en PR. MST-Nederland/België is erkend opleider door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Bovendien zijn de MST-opleidingen en trainingen geaccrediteerd door diverse beroeps/kwaliteitsregisters en/of beroepsverenigingen, zoals Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), NVRG, NVO en NIP.

Monitoring van de resultaten

MST maakt gebruik van een gestructureerd monitoringssysteem. Zo wordt de kwaliteit gewaarborgd en ervoor gezorgd dat de behandelingen overal op vergelijkbare manier met goede resultaten worden uitgevoerd. Met deze monitor worden resultaten van behandelingen objectief gemeten voor interne en externe verantwoording.

MST Dashboards
Alle gegevens worden ingevoerd in de database BergOp en voor een klein deel geanonimiseerd doorgevoerd in een internationale MST-database. In beide databases zijn speciale MST dashboards continu beschikbaar. Hierin worden overzichtelijk (resultaat)gegevens getoond voor sturing op de uitvoering van MST. Voorbeelden van data in de dashboards zijn: inhoudelijke resultaten op de doelen en de afzonderlijke vragenlijsten, modeltrouw, benutting capaciteit, behandelduur en kenmerken van de doelgroep. Deze data is beschikbaar op verschillende niveaus (gezin, therapeut, team, organisatie, landelijk, internationaal) en ook voor wetenschappelijk onderzoek.

Feedbacksysteem
Daarnaast bestaat het kwaliteitssysteem uit een feedbacksysteem om steeds de resultaten te verbeteren en persoonlijke ontwikkeling te versterken. Hierin geven de opvoeders van de jongere feedback op de modeltrouw van de therapeut. Om deze feedback op gestructureerde wijze te verzamelen, worden verschillende vragenlijsten afgenomen bij aanvang, tijdens en na afloop van de behandeling. Het gaat hierbij om onafhankelijke metingen, uitgevoerd door een externe gespecialiseerde partij.

Daarnaast geven de therapeuten feedback op het functioneren van de supervisor en de supervisor en therapeuten op de MST-expert.

Het gaat hierbij om:

  • diverse vragenlijsten om de doelgroep en de behandeleffecten landelijk in kaart te brengen en te monitoren.
  • diverse vragenlijsten die betrekking hebben op de modeltrouw (‘adherence’), om structureel te meten in welke mate MST wordt uitgevoerd zoals bedoeld.

Evaluatie van implementatie
Ieder half jaar schrijven de MST-expert en de supervisor van het team een evaluatierapport (Programma Implementatie Rapport). Daarmee houden ze het management van de zorgorganisatie en MST-Nederland/België op de hoogte van het functioneren van het team. En van de mate waarin het MST-team voldoet aan de MST-normen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het is tegelijk ook een werkplan om eventuele knelpunten te verbeteren. Met deze gegevens kunnen we ook vergelijken hoe het team het doet ten opzichte van andere MST-teams.

 

Citaat van dhr. prof. dr. Tom van Yperen, van de Rijksuniversiteit Groningen:
“Bij artsen vinden we het wel normaal dat ze onder strenge supervisie kennis leren toepassen en al reflecterend ervaring opdoen, ook na het afstuderen. In de jeugdhulp is dat nog lang geen gemeengoed. Sterker nog, ik hoor toekomstige financiers geregeld zeggen dat ze dat maar een duur systeem vinden.”

 

Uitkomsten en veranderingen

De uitkomsten van de vragenlijsten en rapporten worden gebruikt om – waar nodig – meteen verbeteringen door te voeren. Zo blijven we steeds de best mogelijke behandelingen bieden volgens de internationaal erkende MST-kwaliteitsnormen.

Meer weten over het kwaliteitssysteem en/of programma-eisen van MST? Neem contact op met MST-Nederland/België.