5912

Brenda Huberts over zorgtraject ThuisBest en Multisysteem Therapie (MST)

Brenda Huberts over Multisysteem Therapie (MST) en het zorgtraject ThuisBest, voor het gemeentehuis van BarneveldBrenda Huberts (59) werkt nu ongeveer 6,5 jaar als Gespreksvoerder Jeugd & Wmo bij Gemeente Barneveld. Ze heeft meer dan 35 jaar ervaring als maatschappelijk werker in zorg en welzijn en richt zich nu op de doelgroep jeugd.

Brenda zet zich in om gezinnen en hun kinderen zo goed mogelijk te helpen. Binnen Gemeente Barneveld wordt veel zorg geregeld door zorg- en welzijnsorganisaties. Wanneer zij geen passende zorg kunnen bieden en er gespecialiseerde hulp nodig is, gaan de gespreksvoerders met gezinnen en andere betrokkenen in gesprek. Centrum Jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis, de politie, kerk, school, gespreksvoerders onderwijs en/ of andere zorgorganisaties kunnen daarbij aansluiten.

Jeugdzorg in Gemeente Barneveld

Brenda legt uit: ‘We werken binnen de gemeente goed samen met verschillende instanties. Samen met het gezin en betrokken partijen bespreken we welke hulpvraag er is en welke vorm van zorg we het beste kunnen inzetten. De samenwerking hierbij is essentieel om tot het beste resultaat te komen.’

Gemeente Barneveld kijkt daarbij naar:

  • Wat heeft een jongere nodig om goed op te groeien?
  • En wat hebben ouders nodig om dat voor elkaar te krijgen?

Zo zorgen zij er samen voor dat de jongere en eventuele andere kinderen in een gezin zich goed en veilig kunnen ontwikkelen. Gemeente Barneveld voert regie op geïndiceerde zorg en veiligheid. Wanneer bijvoorbeeld de hulp vanuit het CJG te licht is, kan de gemeente een indicatie geven voor meer gespecialiseerde zorg. Gemeente Barneveld werkt vanuit de Jeugdwet. Dat is de basis.

MST, een laatste hoop

Een voorbeeld. Brenda kent een gezin dat al sinds 2016 in beeld is bij Team Jeugd van de gemeente,  Veilig Thuis en andere jeugdzorgorganisaties.

‘De ouders van deze jongen geven al jaren aan dat ze hem niet meer aankunnen. Hij ging niet naar school, thuis was er agressie en geweld, hij kwam in aanraking met verkeerde vrienden. Hij gooide met spullen, trapte auto’s kapot en dreigde met slaan. Veilig Thuis registreerde zo’n drie meldingen per jaar. Alle betrokkenen bij deze situatie hebben steeds met ouders meegedacht.  Telkens escaleerde de situatie opnieuw, zonder dat er een passende en blijvende oplossing werd gevonden, ’ zegt ze.

De kerk en zorgorganisatie Pluryn spelen in dit specifieke gezin een belangrijke  rol. Zowel de kerk als de ouders wilden dat de jongen uithuisgeplaatst zou worden.

We moeten soms praten als brugman om een kind thuis te houden

Multisysteem Therapie is een bewezen effectieve behandeling. ‘MST staat goed bekend hier, het werkt, ’ benadrukt Brenda.

Tijdens een breed overleg maken de ouders kennis met verschillende therapievormen en mogelijkheden. Brenda adviseert om te starten met ThuisBest waarin Multisysteem Therapie centraal staat. Brenda heeft daar goede ervaringen mee. De ouders hebben dit advies opgevolgd en zijn zo gestart met ThuisBest.

‘Gemeente Barneveld werkt alleen met bewezen effectieve interventies’

Samenwerking met ThuisBestThuisBest, rust in de chaos

De jongen liep steeds vaker weg van huis en hield zich niet aan gemaakte afspraken. Ook zijn twee oudere broers konden de situatie niet meer accepteren en raakten betrokken in vechtpartijen thuis. Het was een onveilige situatie voor iedereen. In die tijd werd de politie veel gebeld. Dit kon niet langer doorgaan.

Het zorgtraject ThuisBest zorgt voor rust en ruimte in het gezin. De jongen is zo’n 5 weken in een ThuisBest crisisplek geweest en tijdens die plaatsing werd er samen met de MST-therapeut gewerkt aan de terugkeer naar huis.

‘Soms is zo’n uithuisplaatsing echt nodig om de rust te waarborgen in het gezin. Maar dan wel zo kort mogelijk, zegt Brenda. ‘

‘De aanmelding bij ThuisBest was zo geregeld’, vertelt ze. ‘Je vult de benodigde formulieren in en zowel Pluryn als het MST-team waren al betrokken in het multidisciplinair overleg (MDO) dus ieder had de juiste informatie al. Dat is fijn van zo vroeg in het proces betrokken zijn.’

De aanmelding verliep heel soepel, er was direct een plekje vrij. Zo kon het gezin binnen twee weken aan de slag met MST.

MST-model

De duidelijke handvatten en structuur van MST helpen de ouders enorm. Zij kregen steeds meer en betere handvatten om hun gezag weer terug te krijgen. Zij leerden waar ze wel en geen invloed op hadden.

De therapeut stelde samen met het gezin duidelijke en haalbare doelen op. Het ging in dit gezin met name om de volgende vragen:

  • Wanneer kan onze zoon weer thuis wonen?
  • Hoe kunnen we hem helpen om geen fysiek en verbale agressie meer te laten zien?
  • Hoe krijgen we hem weer naar school?

Samenwerking en behandeling

Brenda werkte nauw samen met de therapeut van het MST-team. Met ouders die zich moeilijk aan de afspraken konden houden en de kerk die vond dat de jongen beter uithuisgeplaatst kon worden, was het nodig dat iedereen wist waar ze het met zijn allen voor deden.

Tijdens een overleg met alle belangrijke mensen rondom het gezin heen en de afspraken op papier werd het snel duidelijk waarom ze het deden en wat ze samen konden doen. Dat bracht het balletje weer aan het rollen en zo kon de therapeut aan de slag met het maken van een analyse van de problemen (* fit cirkels) en samen met het gezin werken aan oplossingen.

Er is tijdens de behandeling altijd iemand van het team bereikbaar. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ze werkten graag samen.

De kracht van ThuisBest

De kracht van zorgtraject ThuisBest is zorgen voor rust en stabiliteit in het gezin. Het biedt een tijdelijke maar belangrijke onderbreking van de gezinssituatie, terwijl de behandeling onmiddellijk van start gaat. ThuisBest biedt een adempauze, een moment van rust en reflectie te midden van de chaos, zowel voor de jongere als het gezin.

In dit specifieke geval bood ThuisBest -tijdens de behandeling-  de jongere een veilige omgeving, weg van de triggers en spanningen thuis, terwijl het gezin samen met het MST-team zich richtte op het creëren van duurzame oplossingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de jongere niet alleen uit de situatie wordt gehaald, maar dat er ook intensief wordt gewerkt aan het versterken van de gezinsdynamiek en het aanleren van effectieve opvoedingsvaardigheden.

ThuisBest biedt -met focus op Multisysteem Therapie- een gestructureerde aanpak met heldere doelen en een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De combinatie van MST en een korte plaatsing via ThuisBest heeft geleid tot aantoonbare verbeteringen in het gedrag en de situatie van de jongere. Door het bieden van intensieve therapie en een tijdelijke verblijfsplek, kon het gezin werken aan het herstel van vertrouwen, het opbouwen van een ondersteunend netwerk en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan.

Nu, met de doelen behaald en de situatie gestabiliseerd, wordt er gekeken naar de volgende stappen voor de jongere. Er wordt gezocht naar een passende thuissituatie waar hij de nodige rust en ondersteuning kan vinden, mogelijk binnen het netwerk van de familie. Het streven blijft altijd om de jongere zo thuis mogelijk te laten wonen, met de benodigde professionele ondersteuning binnen handbereik.

De ervaring van Brenda en haar team benadrukt het belang van een integrale aanpak bij complexe jeugdproblematiek. Zorgtraject ThuisBest waar Multisysteem Therapie onderdeel vanuit maakt, is een krachtig instrumentarium om gezinnen te ondersteunen en jongeren weer perspectief te bieden op een gezonde en stabiele toekomst.

Een veilige omgeving

De doelen van de MST-behandeling zijn behaald.

  • Hij woont weer thuis
  • Hij is niet meer fysiek en verbaal agressief
  • De jongen gaat (meer) naar school

Helaas blijft hij zijn grenzen opzoeken en zijn de andere (jongere) gezinsleden bang van hem.  Brenda kijkt nu samen met het gezin naar welke vervolgstappen nodig zijn om een veilige omgeving voor iedereen betrokken te waarborgen.

‘Hij woont nog thuis, en we kijken nu vanuit een bepaalde rust naar de mogelijkheid van een netwerkgezin waar hij meer rust heeft. Het grote gezin lijkt toch een trigger te zijn. In de familie is er een gezin dat hem kan helpen en als pleeggezin kan dienen, zodat hij thuis is en toch een ander thuis heeft, dat brengt rust. ’ Zegt Brenda.

‘De ouders hebben alles gedaan volgens de plannen die gemaakt zijn. Thuis is uiteindelijk het allerbeste, en zo thuis mogelijk is de visie van ons team. Soms moet je een ingrijpende keuze maken om iemand toch uit huis te plaatsen, maar heel vaak hoeft het niet.’ MST wordt door het team van Brenda vaak ingezet als laatste strohalm om iemand thuis te kunnen laten wonen.

Over ThuisBest
ThuisBest combineert Multisysteem Therapie met een kortdurend verblijf in een (jeugd-) zorgorganisatie (ongeveer 4 tot 8 weken). ThuisBest is er voor jongeren tussen de 10 en de 19 jaar met ernstige gedragsproblemen op meerdere leefgebieden (zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik, omgang met verkeerde vrienden), die kortdurend uithuisgeplaatst worden. Het ThuisBest traject is er om deze uithuisplaatsing van jongeren te verkorten door het gezin en hun netwerk te versterken. ThuisBest zorgt ervoor dat gedragsproblemen afnemen en de jongere een beter toekomstperspectief heeft. Zo kan de jongere weer snel thuis wonen, naar school, werk of dagbesteding gaan, voorkomt ThuisBest (herhaling van delict gedrag) en vermindert ook problematisch drugsgebruik of excessief gamen/ gokken.

ThuisBest wordt aangeboden met en zonder gedwongen kader bij verschillende aanbieders