97

Resultaten Multisysteem Therapie

Multisysteem Therapie (MST) is een bewezen effectieve en breed erkende behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Uithuisplaatsing of detentie dreigt vanwege deze problemen. Onderzoek laat zien dat 95% van de jongeren na de MST-behandeling thuis kan blijven wonen of weer terug naar huis kan na uithuisplaatsing. En 95% van de jongeren komt niet (meer) in aanraking met justitie. Daarnaast is spijbelen en schooluitval een belangrijke reden voor verwijzing naar MST. Na de behandeling gaat 82% weer naar school of heeft dagbesteding. Dit zijn resultaten die op de lange termijn standhouden. Ook bij kinderen die zelf niet willen meewerken aan de behandeling.

Doelen MST behandeling

De belangrijkste doelen van een MST behandeling zijn:

  • De jongere blijft thuis wonen (uithuisplaatsing wordt voorkomen) of woont weer thuis (uithuisplaatsing wordt verkort).
  • De jongere gaat naar school, heeft werk of een andere zinvolle dagbesteding.
  • De jongere vertoont geen delictgedrag dat leidt tot een actie door het systeem (zoals verwijzing naar Halt of gerechtelijke vervolging).
  • Indien van toepassing: de jongere heeft problematisch middelengebruik en/of excessief gamen/gokken/internetgedrag verminderd. Zodat het dagelijks functioneren daardoor niet meer nadelig wordt beïnvloed.

Daarnaast zijn er enkele subdoelen:

  • De opvoedingsvaardigheden van de ouders/opvoeders zijn zodanig verbeterd dat zij toekomstige problemen (samen) kunnen oplossen.
  • De gezinsrelaties zijn verbeterd. Met name rondom de gebieden die de basis vormden voor het probleemgedrag.
  • Het netwerk voor informele sociale ondersteuning is verbeterd. En is voldoende om (informele en formele) ondersteuning te regelen indien nodig.
  • De jongere heeft pro-sociale vrienden en activiteiten.
  • De veranderingen in het gedrag van de jongere en in de systemen die bijdroegen aan het probleemgedrag (zoals voortkomend uit de probleemanalyses) lijken duurzaam.

Lees hoe MST werkt.

Wat levert MST op voor de jongere, het gezin en de sociale omgeving?

Inmiddels hebben meer dan 10.000 gezinnen in Nederland en België een MST-behandeling afgerond. Elke MST-behandeling wordt nauwkeurig betrokken in onafhankelijke metingen. Om zo de resultaten in kaart te brengen en de kwaliteit van de MST-behandelingen te bewaken.

Op de belangrijkste doelen – zoals bovenaan genoemd –  blijkt MST aantoonbaar effectief. Dit laten de werkelijk behaalde resultaten van MST-behandelingen zien:

Resultaten MST behandelingen van 2022 in Nederland en België

Wat levert MST op voor de samenleving?

Veiligere samenleving

Multisysteem Therapie heeft ook positieve gevolgen op maatschappelijk gebied. Uit de verzamelde data blijkt dat veruit de meeste jongeren na een MST-behandeling niet meer met de politie in aanraking komen en niet uit huis geplaatst hoeven te worden. Bovendien heeft 82% een dagbesteding in de vorm van school, een opleiding of werk. MST zorgt aantoonbaar voor een veiligere samenleving.

 

Maatschappelijke kostenbesparingen

MST zorgt daarnaast ook voor forse kostenbesparingen. Uithuisplaatsing van een jongere met gedragsproblemen in een instelling voor gesloten jeugdzorg of een justitiële jeugdinrichting is niet alleen een heel ingrijpende, maar ook een dure oplossing. Een MST-behandeling bespaart gemiddeld zo’n 80% ten opzichte van uithuisplaatsing. Per MST-team wordt zo ieder jaar ruim 3 miljoen euro aan kosten bespaard. Daar bovenop worden maatschappelijke kosten bespaard die verband houden met schooluitval en/of justitie.

Ook als MST wordt afgezet tegen andere behandelingen blijken de kosten lager te zijn. De (maatschappelijke) kosten voor een MST-traject zijn gemiddeld 50% lager dan een alternatieve behandeling, blijkt uit Nederlands onderzoek.

Tot slot worden ook ongunstige langetermijneffecten van uithuisplaatsing en hoge maatschappelijke kosten voorkomen. Zo blijken Nederlandse mannen en vrouwen die tijdens de adolescentie een periode in een justitiële jeugd- inrichting of residentiële jeugdzorg (zoals leefgroepen) verbleven, op latere leeftijd meer problemen te hebben op het gebied van gezondheid, relaties, werk en huisvesting dan de doorsnee Nederlandse bevolking.

 

“De meest effectieve behandelingen richten zich op de jongere, opvoeders en factoren buiten het gezin, zoals omgang met deviante leeftijdgenoten en het sociale netwerk.”

Conclusie na onderzoek door Murrihy, Kidman, en Ollendick, 2010.

 

Onafhankelijke kwaliteitsbewaking

MST is een wetenschappelijk bewezen methode (evidence based), gebouwd op een stevig kwaliteitssysteem. Dat systeem ziet erop toe dat alle MST-behandelaren wereldwijd de behandeling op dezelfde manier toepassen. Door vragenlijsten krijgen wij inzicht in het functioneren van de professionals en in de resultaten.

Daarnaast gebruiken wij de MST Monitor. Deze monitor bestaat uit diverse gestandaardiseerde vragenlijsten en telefonische interviews. Alle resultaten worden nauwkeurig en objectief gemeten door het onafhankelijke onderzoeksbureau Praktikon. MST Nederland/België brengt de voortgang en resultaten van de behandeling nauwkeurig in kaart.

 

Erkende behandelmethode

MST is wereldwijd erkend als een van de meest effectieve programma’s voor jongeren met gedragsproblemen. O.a. door Blueprints zelfs op het allerhoogste niveau. In Nederland is MST erkend in de Database Effectieve Jeugdinterventies en door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ook de vruchten plukken van Multisysteem Therapie? Start als opvoeder met MST thuis of als start met MST in je organisatie. Of neem contact op voor overige vragen.

 

Ook interessant:
Werken bij MST | Als gemeente werken met MST