0

Privacy

Het verwerken van persoonsgegevens

MST-Nederland/ België verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten, bij ons werkt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hierdoor is MST-Nederland/ België verantwoordelijk voor het goed omgaan met jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, geslacht, geboortejaar;
 • Gegevens met betrekking tot de gezondheid (zorg, behandeling, welzijn), uitsluitend in relatie tot MST en voor zover relevant;
 • Geanonimiseerde gegevens betreffende de aard en het verloop van de behandeling;
 • Beperkt audio- en/of video-opnames van de behandeling;
 • Lifestylekenmerken (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, demografische kenmerken) geanonimiseerd en voor zover relevant voor MST behandeling;
 • Gegevens van medewerkers (therapeuten, supervisoren) voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het leveren van de zorg (o.a. persoonlijk ontwikkelplan en informatie inzake MST performance en resultaten).

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op de persoonsgegevens die worden verstrekt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover MST uitvoerder toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verstrekt, of wanneer er een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak bestaat op grond waarvan de informatie aan een derde dient te worden verstrekt. 

Voor zover het MST behandelingen betreft, is alle data altijd geanonimiseerd.

Datalekken

We gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegeven. Mocht er onverhoopt iets mis gaan hebben daarvoor we een procedure in werking.

Ben je geen MST therapeut of supervisor meer?

MST-Nederland/ België verwerkt jouw persoonsgegevens alleen nog voor certificering en herregistratie, en voor het behandelen van geschillen en het uitvoeren van accountantscontroles.

Doel en grondslag

MST-Nederland/ België verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling, berekening, vastlegging en innen van betalingen van cursisten en/of organisaties
 • Verzending van onze nieuwsbrief
 • Inschrijving van een cursist
 • Organisatie en facilitering van opleidingen, trainingen en workshops
 • Informatievoorziening aan de cursist/ organisatie over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Certificering van cursisten die trainingen of workshops hebben gevolgd bij MST-Nederland/ België en die in aanmerking komen voor (verplichte) vervolgtraining
 • Mogelijkheid voor de cursist/organisatie om een account aan te maken op de Mik (het online leerportaal van MST-Nederland/ België)
 • Promotie van MST
 • Beoordeling van MST cursisten ten behoeve van het behalen van het MST certificaat
 • Professionele ontwikkeling
 • Waarborgen van kwaliteit van Multisysteem Therapie
 • De cursist en de organisatie waar de cursist werkzaam is, dragen zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor het maken en gebruiken van de audio-opnames en voor de anonimisering van deze gegevens voordat zij worden aangeleverd bij MST-Nederland/ België.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

MST-Nederland/België bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te halen waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens voorschrijft.

Verstrekken van gegevens aan derden

MST-Nederland/België deelt jouw gegevens niet met derden. We verstrekken deze alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MST-Nederland/België blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Deel jij gegevens met een MST uitvoerder, bijvoorbeeld met jouw werkgever, of jouw zorgverlener, dan is de MST uitvoerder verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

De afspraken rondom het verwerken van gegevens zijn expliciet vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met de MST uitvoerder.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MST-Nederland/België maakt alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn geanonimiseerd. Ze zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie opgeslagen of bewaard.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw gegevens

Het zijn jouw persoonlijke gegevens waar het om gaat. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen of te verwijderen.

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MST-Nederland/België. Je kunt ons ook vragen om gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Dit doe je door mail te sturen naar info@mst-nederland.nl met jouw verzoek. We reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 werkweken.